adidas dentellechaussures adidas femme dentelle rosechaussures adidas femme dentelle blanchechaussures adidas femme dentelle noirHugo-Watches.com - Best Replica Watches USA
Fussball hallenschuhe voetbalschoenen sale fotbollsskor webshop Scarpe calcio scontate chaussure de football pas cher

 • billige fotballdrakter
 • Fotbalove Dresy
 • futbalove dresy na predaj
 • maglie calcio online
 • Rozwój usług rolniczych
       

  Rozwój usług rolniczych

  Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych.

  1. Warunki przystąpienia do programu rozwój usług rolniczych:

  ·         Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro – lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych,

  ·         Zdolność do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu,

  ·         Wykonuje działalność gospodarczą przez okres co najmniej dwóch lat ,

  ·         Nie otrzymał pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW na lata 2007-2013,

  ·         Posiada numer identyfikacyjny ,

  ·         udokumentuje fakturę VAT lub paragon fiskalny rejestrujący wykonanie usług rolniczych na kwotę co najmniej 20tys. brutto, 10tys. na każdy z 12msc

   

  1. Pomoc przyznaje się wtedy, gdy:

  ·         Spełnia wymagania określone w programie,

  ·         Koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych,

  ·         Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,

  ·         Spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji,

  ·         Operacja realizowana będzie w nie więcej niż w dwóch etapach (nie przekraczająca 250tys. – jeden etap, powyżej 250tys. dwa etapy),

  ·         Wniosek o płatność złożony zostanie w terminie 24 msc od dnia zawarcia umowy,

  ·         Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie 36 msc od dnia zawarcia umowy, jeśli była realizowana w dwóch etapach, a 24 msc jeśli była realizowana w jednym etapie,

  ·         Płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej wysokości pomocy.

   

  1. Za koszty kwalifikowalne uznaje się:

  ·         Nowe maszyny, narzędzia  lub urządzenia do produkcji rolnej przeznaczonych do:

  ü  uprawy gleb oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,

  ü  przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,

  ü  przygotowywania pasz,

  ü  rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,

  ·         ciągniki, kombajny zbożowe, sieczkarnie polowe, ładowarki samobieżne i przyczepy rolnicze,

  ·         aparatura pomiarowa i kontrolna,

  ·         sprzęt komputerowy i oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem,

  ·          wdrożenia systemu zarządzania jakością,

  ·         Raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu,

  ·         Opłata za patenty i licencje,

  ·         Ogólne, czyli: kosztorys, oceny oddziaływania na środowisko,  projekty technologiczne, biznesplan.

   

  1. Do kosztów niekwalifikowalnych zaliczamy:

  ·         Nabycie nieruchomości, podatki,

  ·         Rzeczy używane,

  ·         Leasing zwrotny,

  ·         Koszt robót budowlanych

   

  1. Pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, pomoc maksymalnie wynosi  500 tys. zł na jednego beneficjenta.

   

  1. Wniosek o przyznanie pomocy powinien zawierać :

  ·         Numer identyfikacyjny swój lub małżonka jeśli posiada lub spółki cywilnej, której jest wspólnikiem,

  ·         Dane podmiotu ubiegającego się o pomoc:

  ü  Imię i nazwisko lub nazwę,

  ü  Miejsce zamieszkania lub siedzibę i adres,

  ü  Numer identyfikacyjny – REGON,

  ü  Numer identyfikacyjny – PESEL,

  ü  Numer NIP,

  ü  Numer KRS,

  ü  Określenie kategorii przedsiębiorstwa w rozumieniu.

  • Plan finansowy operacji,
  • Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o pomoc ,
  • Zestawienie rzeczowo-finansowe,
  • Kwotę wnioskowanej pomocy,
  • Informację o załącznikach .

   

  1. Do wniosku dołączamy:

  ·         Biznesplan CD lub DVD,

  ·         Kopię dokumentu tożsamości  - osoba fizyczna,

  ·         Kopię umowy spółki – spółki cywilne,

  ·         Kopia umowy lub statutu spółki,

  ·         Kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika do złożenia wniosku,

  ·         Kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu wraz z harmonogramem spłat,

  ·         Kopie faktur lub paragonów fiskalnych kas rejestrujących wystawionych na łączną kwotę co najmniej 20 tys. zł,

  ·         Oświadczenie osoby, że prowadzi przedsiębiorstwo,

  ·         Oświadczenie właściciela nieruchomości o zgodzie na realizację operacji,

  ·         Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis,

  ·         Kopię dokumentacji ewidencji środków trwałych,

  ·         Informacje o numerze rachunku bankowego,

  ·         Kopie dokumentów potwierdzających posiadane nieruchomości,

  ·         Kopie zezwoleń ,

  ·         Kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów.

   

  1. Kolejność przysługiwania pomocy wyznacza suma uzyskanych punktów przyznawanych za:

  ·         2pkt za uruchomienie nowych usług lub zmianę technologii oferowanych usług z wykorzystaniem nowych maszyn, które wcześniej nie były stosowane,

  ·         2pkt za wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko naturalne oraz stosowanie oszczędności zasobów energii, wody - (załącznik nr 2),

  ·         Lokalizację realizacji operacji w powiatach , w których udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw wynosi od 1 do 15ha:

  ü  Powyżej 75% powierzchni użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – 3 pkt,

  ü  Powyżej 50 % i więcej niż 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw powyżej 1 ha w powiecie – 2 pkt,

  ü  Powyżej 25 % i więcej niż 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw powyżej 1 ha w powiecie – 1 pkt

  ·         Jeżeli nie dostał wsparcia w ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju” – otrzymuje 2 pkt

  ·         Minimum podmiot musi mieć 3 pkt.

   

  1. Beneficjent jest zobowiązany:

  ·         Osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji,

  ·         Niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych,

  ·         Przechowywanie dokumentów związanych z operacja przez 5 lat,

  ·         Informowanie Agencji o wszelkich zmianach przez 3 lata,

  ·         Przedłożenia sprawozdań z realizacji operacji w terminie 12 i 36 msc od dnia dokonania wpłaty końcowej przez Agencję,

  ·         Udostępniania uprawnionym podmiotom ewaluacji i monitorowania przez 3 lata,

  ·         Zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność końcową w terminie,

  ·         Uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości,

  ·         Zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w przypadku gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. zł netto,

  Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 61-28-28-847 lub 690-929-721

  Sponsorzy portalu:

  maszyny rolnicze

  Zapisz się na powiadomienia o nowych ogłoszeniach:

  Wybierz kategorię:
   
  Twój adres email:
   

  Linki sponsorowane: